Semalt, sahypaňyzy döwülmeginden nädip goramalydygyny düşündirýär

Internet çäksiz mümkinçiliklere eýe bolan ägirt uly çeşme. Netijede, onlaýn platforma markalaryň we guramalaryň öz diňleýjileri bilen, şeýle hem, çäksiz bazarda duşuşmagynyň köp usullaryny hödürleýär. Köp telekeçiler web sahypalaryny açmak we marketing kampaniýalaryny güýçlendirmek üçin elektron söwda çemeleşmesini ulanýarlar. Şeýle hem, onlaýn üstünlikli bloglary bolan köp blogçy bar. Elektron söwda saýtlary işledilende, olaryň howpsuzlygy göz öňünde tutmaly beýleki köp faktorlaryň biridir.

Web sahypalary ýasanymyzda, hyzmatlary bermäge, müşderileriň kanagatlanmagyna we UX özüne çekijiligine üns berýäris. Sahypalaryň köplenç ulanýan marketing usullarynyň köpüsinde gözleg we baglanyşyk ýaly gözleg motory optimizasiýasy (SEO) usullary bar. Hakeriň web sahypasyna garşy bolmagy mümkin, köp adamyň aňyndan geçýän pikir däl.

Zalym güýç hüjümleriniň öňüni nähili almalydygyny öwreneniňizde, käbir umumy haklaryň öňüni alyp biljek käbir usullary öwrenmek möhümdir. “ Semalt Digital Services” -iň müşderi üstünlikleriniň uly dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý umumy gowşak goralanlyklary we olardan gaça durmagyň usullaryny size hödürleýär:

  • Maglumatlaryň syzmagy.

Bu hüjümde säwlik habarlary we onlaýn resminama görnüşleri hem bolup biler. Web sahypasy ýasalanda, at meýdanlaryny boş ýa-da boş etmek möhümdir. Bu aýratynlyk, hakeri hüjümlerini awtomatlaşdyrmak üçin ulanyp boljak käbir gymmatly maglumatlary inkär edip biler. Beýleki ýagdaýlarda säwlik habarlary ulanyjy üçin amatly sözler bolmaly. Käbir ýalňyşlyklar hakerlere ulgamyň gowşaklygy barada düşünje berip biler.

  • Hasaby ýapmak.

Bu aýratynlyk, birnäçe giriş synanyşyklaryndan soň hasaby gulplamaga mümkinçilik berýär. Käbir çäklendirilen synaglara rugsat bermek, pidanyň hasabyny hakerden käbir howpsuzlyk peýdalary berýär. Ygtybarly paroly ulanmak, web sahypalarynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin adamlaryň ulanyp biljek möhüm çäresi bolup biler. Captcha kodlary botlardan gelip bilýän awtomatiki girişleriň hem öňüni alyp biler. Şeýle hem, robot däl-de, sahypany ulanýan hakyky adamdygyna göz ýetirýärler.

  • Parol çylşyrymlylygy

Esasanam web sahypaňyzyň administrator panelinde ygtybarly parol ulanmak möhümdir. Ygtybarly parol, web sahypaňyzy adaty hüjümlerden gorap biler. 12345 ýaly parol ygtybarly däl we tebigy hüjüme sebäp bolup biler. Üýtgeşik bir söz tapmak üçin parol generatorlaryny ulanmak möhümdir. Parolyňyzy üýtgetmegi dowam etdirmek hem möhümdir. Bu ýol bilen web sahypaňyzyň howpsuzlygyny ýokarlandyryp bilersiňiz.

Netije

Hakerleriň web sahypasyna girip bilýän köp usuly bar. Hakerleriň web sahypasyny döwmeginiň iň ýaýran usullarynyň arasynda SQL Injection we Cross Site Scripting bar. Aboveokardaky gollanmada görkezilen dizaýn usullary arkaly web sahypaňyzyň we müşderileriňiziň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak möhümdir. Bir web sahypasynyň işleýşini ösdürip, hakeriň web sahypasyna hüjüm etmekde üstünlik gazanmagynyň öňüni alyp bilersiňiz. Web sahypaňyzy onlaýn ulanmagyň howpsuzlygy administratoryň elinde. Hakerler kredit kartoçkalary ýaly gymmatly müşderi maglumatlaryny hem ogurlap bilerler. Web sahypalary dizaýn edilende bu tarapy göz öňünde tutmak möhümdir.

mass gmail